Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkamp
HomePage
Wat is SVJ?
Oproep!
Nieuws
Waarom SVJ?
Wie is Wie bij SVJ?
Bestuursberichten
Geschiedenis
Meldt U aan
Wist U dat?
Nieuwsbrief
Links
ANBI
Archief
E-mail ons
Opsporing VerzochtStichting Vervolgingsslachtoffers JAPPENKAMP

Stichting voor de belangen van de slachtoffers van de japanse concentratiekampen in Nederlands-IndiŽ
en andere door Japan bezette gebieden in Zuid-oost AziŽ.
Contact   Site Map   

Wat is SVJ?

Comité van aanbeveling:

Mevrouw H.T. Spoor-Dijkema, weduwe Gen.S.H. Spoor, voormalig Cdt KNIL

Voor Finaal Rechtsherstel
SVJ maakt er werk van!

De Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkamp (hierna te noemen SVJ) werd op 26 juli 2001 bij notariële akte opgericht en op I augustus 2001 bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 32087105.

SVJ stelt zich ten doel de belangen te behartigen van de slachtoffers van de Japanse bezetting - of hun nakomelingen, indien die belangen zulks met zich mee brengen - die de Tweede Wereldoorlog in Japanse concentratiekampen of gevangenissen in het voormalig Nederlands-Indië of omringende landen in Zuid-Oost Azië hebben moeten doormaken.

1.††† SVJ zet zichmet alhaar ter beschikking staande middelen in om te bewerkstelligen, dat er naast de uitkering van "Het Gebaar" ad 1.822,00 Euro bestemd voor de hele Indische Gemeenschap, een Finaal Rechtsherstel wordt gerealiseerd voor de slachtoffers van de Japanse bezetting. Dus die mensen die als gevolg van hun internering inkomen hebben gederfd, terwijl bovendien have en goed, eigen huizen en eigen bedrijven totaal verloren gingen.

2.††† SVJ zal de Nederlandse Regering kenbaar maken, dat Nederland zich niet langer kan onttrekken aan de verplichtingen t.a.v. landgenoten uit voormalig Nederlands-IndiŽ. Japan blijft herstelbetalingen weigeren onder verwijzing naar het San Fransisco Vredesverdrag van 1951. Met de ondertekening hiervan hebben de Geallieerden, inclusief de Nederlandse regering, de slachtoffers van de Japanse bezetting ernstige schade toegebracht. De regeringen van AustraliŽ, Canada, Engeland, Nieuw Zeeland en Noorwegen hebben uiteindelijk hun slachtoffers van de Japanse bezetting in 2000 en 200I zelf gecompenseerd met bedragen tot ongeveer 18.000,00 Euro per overlevende of erfgenaam. Het wordt de hoogste tijd dat de Nederlandse regering dit voorbeeld volgt.

3.††† SVJ richt een oproep aan alle slachtoffers van de Japanse bezetting, waar ook ter wereld, de Stichting financieel te steunen, opdat haar doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Ook een weduwe(naar) of een kind kan als plaatsvervanger één reeds overleden slachtoffer van de Japanse bezetting aanmelden, óók wanneer hij of zij zelf niet in een kamp of gevangenis heeft gezeten.

Wie komen in aanmerking?

SVJ streeft ernaar - evenals dit voor de joodse en zigeuner vervolgingsslachtoffers van de Nazi's het geval was - plaatsvervanging te realiseren. Zekerheid hierover kan echter niet worden gegeven. Één plaatsvervanger, zelf al of niet kampslachtoffer, kan slechts één overleden echtgenoot(e) òf overleden ouder laten registreren.

Voorbeeld 1:Weduwe (zelf al of niet kampslachtoffer) kan haar overleden echtgenoot d.m.v. betaling van minimaal 35,00 Euro* laten registreren. De kinderen kunnen in dat geval de vader niet aanmelden.

Voorbeeld 2:Eén van de twee 'buitenkamp' kinderen van een reeds overleden vader die de Japanse kampen heeft ondergaan, kan als plaatsvervanger door overmaking van minimaal 35,00 Euro* de vader laten registreren. De bijdrage aan de Stichting en de door de Stichting eventueel te behalen resultaten kunnen de twee kinderen onderling vereffenen.

Voorbeeld 3:Drie van de oorspronkelijke vier kinderen (zelf al of niet kampslachtoffer) zijn nog in leven. Beide ouders waren kampslachtoffers en zijn inmiddels overleden. Twee van de kinderen kunnen elk één ouder aanmelden. De bijdrage aan de Stichting en de eventueel door de Stichting te behalen resultaten kunnen de drie kinderen onderling vereffenen.

Voorbeeld 4:Iedereen die zelf slachtoffer van de Japanse bezetting is, moet zich vanzelfsprekend aanmelden.

Let op: alleen degenen die zich bij SVJ aanmelden, ontvangen na betaling van het registratiebedrag een registratieformulier met een uniek persoonlijk nummer. Alleen bij de Stichting geregistreerden kunnen als zodanig door SVJ worden vertegenwoordigd.

De kosten

SVJ heeft er aanvankelijk naar gestreefd om de gevraagde financiële ondersteuning tot een éénmalige bijdrage te beperken. Dit is echter niet mogelijk gebleken. De kosten van de organisatie, de juridische en communicatie/advieskosten, drukwerk, porto, promotie en administratie enz., zijn schrikbarend hoog. Het honorarium van het advocatenkantoor kost per uur de inbreng van 15 ingeschrevenen! Naast de verplichte registratiekosten hebben wij verdere donaties heel hard nodig. Voor uw volgende bijdrage kunt u bij overmaking volstaan met vermelding van uw registratienummer.

De onderhandelingen die wij in nauwe samenwerking met de Tweede Kamer met de Nederlandse regering voeren, beginnen eindelijk een positieve wending te krijgen. Voor meer nieuws: zie onze Nieuwsbrieven, ook gepubliceerd op onze website.

Bestuur Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkamp

Anton te Meij, voorzitter
Greta Mosselman, penningmeester/secreatariaat
Lilian Sluijter, lid

Betalingen binnen Nederland en de EU:

registratiekosten minimaal 35,00 Euro* per aan te melden persoon te storten op:

ABN AMRO bank NL97ABNA 0405995903 BIC: ABNANL 2A.

Betalingen van buiten de EU:

Wegens hoge bankkosten minimaal 45,00 Euro* per aan te melden persoon.

Zie hierboven voor de IBAN en BIC codes die u nodig heeft om over te maken.

*Registratiebijdragen worden niet gerestitueerd.

SVJ04042018
Eerdere edities zijn hiermee vervallen

NIEUW

Omroep Bersama
Steun hen!

Documentaire over Nederlands-Indisch Verdriet
Start 2024!
Indisch Platform 2.0

Het Indisch Platform 2.0 is een overlegcollege van de bij de de Indische Gemeenschap in Nederland aangesloten, autonome belangenverenigingen, organisaties en stichtingen.


klik voor meer informatieDe Indische kwestie uitgelegd


SVJ maakt werk van een rechtvaardige compensatie

Help SVJ zo snel mogelijk te groeien

Breng (nog) een lid aan

Dit is de laatste kans!


Copyright © 2001-2023 Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkamp (SVJ).
ABN-AMRO: NL97ABNA 0405995903
BIC - ABNANL 2A


KvK te Amersfoort onder nr. 32087105
All Rights Reserved.


Wij nemen gever serieus